30 günde konuta 1,7 milyar harcadık
12.02.2014

Ko­nut ta­le­bi­ni er­te­le­mek is­te­me­yen tü­ke­ti­ci ban­ka­lar­dan 30 gün­de 1 mil­yar 771 mil­yon 854 bin li­ra­lık ko­nut kre­di­si çek­ti. Mer­kez Ban­ka­sı­’nın ve­ri­le­ri­ne gö­re top­lam kul­lan­dı­rı­lan ko­nut kre­di­si ise 1 ay­lık sü­re­de 106 mil­yar 744 mil­yon 209 bin li­ra­dan 108 mil­yar 516 mil­yon 63 bin li­ra­ya çık­tı.

Ay­lık öde­me 7 mil­yar

Çe­ki­len ko­nut kre­di­le­ri­nin va­de­si ge­len öde­me­le­ri de bir hay­li yük­sek gö­rü­nü­yor. Ko­nut al­mak için ban­ka­la­rın ka­pı­sı­nı ça­lan tü­ke­ti­ci­ler her ay ban­ka­la­ra çek­tik­le­ri kre­di­nin ay­lık tak­si­ti ola­rak yak­la­şık 7 mil­yar li­ra öde­me ya­pı­yor. Bir yan­dan ye­ni kre­di ve­ren ban­ka­lar bir yan­dan da he­men baş­la­yan ay­lık ge­ri öde­me bulunuyor. Böylece sistemde dönen kredi miktarı 102 mil­yar li­ra­da görünüyor.  

Çe­ki­len kre­di­le­rin va­de ya­pı­sı de­ğiş­ken­lik gös­ter­me­si­ne kar­şın son dö­nem­de 5 yıl­dan uzun 6 yıl­dan kı­sa olan va­de­nin ter­cih­te öne çık­tı­ğı göz­len­di. Son bir ay­da kre­di kul­la­nan ki­şi­ler 1-48 ay va­de se­çe­ne­ğin­de da­ha az kre­di kul­lan­dı. En faz­la kre­di çe­ki­len va­de kı­rık ola­rak ad­lan­dı­rı­lan 5 yıl­dan uzun ya­ni 60 ile 70 ay ara­sın­da ka­lan va­de ol­du. Tü­ke­ti­ci­ler 120 ay va­de­li kre­di­le­ri de ta­lep et­ti.

Faiz geliri arttı

Ban­ka­la­rın kul­lan­dır­dı­ğı ko­nut kre­di­sin­den el­de et­ti­ği fa­iz ge­li­ri­nin de art­tı­ğı tah­min edi­li­yor. Ay­lık pa­ra ve ban­ka is­ta­tis­tik­le­ri­ne gö­re tüm kre­di­ler­den el­de edi­len fa­iz ge­li­ri­nin 6 mil­yar 692 mil­yon 838 bin li­ra ol­du­ğu göz­le­ni­yor. Fa­iz, ko­mis­yon ve va­de ya­pı­sı baz alın­ma­dan ba­sit bir he­sap­la­ma­da ko­nut kre­di­sin­den el­de edi­len fa­iz ve ko­mis­yon ge­li­ri­nin 700 mil­yon li­ra­ya ya­kın ol­du­ğu göz­le­ni­yor.
EMİNE AÇAR - BUGÜN GAZETESİ

emlakhaberleri
EMLAK OFİSİ ARA
TEDARİKÇİ FİRMA ARA
Evkolay.net sitesinde kullanıcılar tarafından sağlanan her türlü ilan, bilgi, içerik ve görselin gerçekliği, orijinalliği, güvenliği ve doğruluğuna ilişkin sorumluluk bu içerikleri giren kullanıcıya ait olup, Evkolay.net’in bu hususlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.